გახსოვდეს კანონი

გახსოვდეს კანონი

გახსოვდეთ, საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ თანახმათ:

 

 • მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება
 • სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება შლამისებრი ნარჩენი ნივთიერებებით – ფეკალური მასებით ან კანალიზაციის ნარჩენებით ტერიტორიის დაბინძურება
 • ცხოველის სხეულის ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება 
 • მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა
 • სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა
 • ნარჩენების ტრანსპორტირებისას ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან დაბინძურება
 • ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დარღვევა
 • სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა
 • ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების ან მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის დარღვევა
 • არსებული ნაგავსაყრელის ოპერირების ვადისა და პირობების დარღვევა
 • გარემოსდაცვითი მმართველის განსაზღვრის ან/და მისი ვინაობის სამინისტროსთვის შეტყობინების ვალდებულების შეუსრულებლობა
 • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის წარდგენის მოთხოვნების დარღვევა
 • ნარჩენების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ვალდებულების შეუსრულებლობა
 • სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული სპეციალური ვალდებულებების შეუსრულებლობა

 

არის სამართალდარღვევა და იწვევს ადმინისტრაციული  საქმის წარმოებას

სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხა და კლასიფიკაცია დადგენილია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს #426 დადგენილებით.

Leave a Reply

Your email address will not be published.